ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιωάννου Γενναδίου 14 (115 21)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
῾Η ᾿Επιτροπὴ Βιοηθικῆς τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος διορίσθηκε στὶς 8 Δεκεμβρίου 1998. Σκοπός της εἶναι ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν ἡ ἐπὶ ἀκαδημαϊκῆς βάσεως καὶ μεθοδολογίας κατανόηση τῶν ἐπὶ μέρους βιοηθικῶν προβλημάτων μὲ γνώμονα τὴν ἐπιστημονικὴ ἀκρίβεια, τὸ ᾿Ορθόδοξο ἦθος καὶ τὴ θεολογικὴ ἐκκλησιαστικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπου, τῆς κοινωνίας, τῶν ἀξιῶν κ.τ.λ., ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν διατύπωση ἀπαντήσεων τῆς ᾿Ορθόδοξης ᾿Εκκλησίας στὰ συναφῆ ἐρωτήματα καὶ διλήμματα.


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
῾Η ᾿Επιτροπὴ εἶναι ἐννεαμελής. ᾿Αποτελεῖται ἀπὸ ἕναν ἐκπρόσωπο τῆς ᾿Εκκλησίας, ὁ ὁποῖος καὶ προεδρεύει, τρεῖς καθηγητὲς τῆς Θεολογίας, τρεῖς τῆς ᾿Ιατρικῆς, ἕναν τῆς Βιολογίας ἢ Γενετικῆς, καὶ ἕναν νομικὸ σύμβουλο. Παράλληλα διορίζονται καὶ ἀναπληρωματικὰ-συνεργαζόμενα μέλη ἀπὸ τὴν θεολογικὴ ἐπιστήμη, τὴν ἰατρική, τὴ γενετικὴ καὶ τὴ νομική, τὰ ὁποῖα καὶ ἀναπληροῦν τὰ τακτικὰ μέλη σὲ περίπτωση κωλύματός τους νὰ παραστοῦν σὲ κάποια συνεδρίαση.

ΤΑ ΜΕΛΗ

1) Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, πρόεδρος

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

2) Πρωτοπρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης     
    Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
3) Κωνσταντῖνος Κορναράκης
    ᾿Επικ. Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν
4) Ἀπόστολος Νικολαΐδης
    Κοσμήτορας Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν

ΙΑΤΡΟΙ

5)  Ἀνδρέας Καραμπίνης
    Καθηγητὴς ᾿Επείγουσας ᾿Ιατρικῆς, ᾿Ιατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν
6) Δημήτριος Μπούμπας
  
Καθηγητὴς Παθολογίας ᾿Ιατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν
7) Σεραφεὶμ Νανὰς
    Καθηγητὴς Ἐντ. Θεραπείας ᾿Ιατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν              
      
ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ

8) Νικόλαος Μοσχονᾶς

    Καθηγητὴς Βιολογίας ᾿Ιατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Πατρῶν, Μοριακὸς Γενετιστὴς                        
                                             
ΝΟΜΙΚΟΣ

9) ᾿Ισμήνη Κριάρη-Κατράνη
    Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Συνταγματολόγος 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΗ

   Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Γκίκας     
    ᾿Αν. καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  
  
  
Χαρὰ Σπηλιοπούλου                            
    Καθηγήτρια ᾿Ιατροδικαστικῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
   Καλιρρόη Παντελίδου

    ᾿Αν. καθηγήτρια Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θράκης

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

   Μαγδαληνὴ Κώνστα-Τσολάκη
   Καθηγήτρια Νευρολογίας Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
   Γρηγόριος Τσιῶτος                        
   
Ass. Prof. Univ. of Missouri USA, Χειρουργός-Ὀγκολόγος   
 
  Ἐλισάβετ Πατηράκη
  
Καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν